මම පුළුල් පරාසයක ඇති අවශ්යතා, විවිධ භාෂා කතා කරන, උගත් ඇති උනන්දුව දෙකම බුද්ධිමය මාතෘකා, කලා මෙන්ම පොළොවට මූලික මාතෘකා. උස, හඬිනි මම මායා මූලික වශයෙන් මම ඉන්දියාවේ සිට නමුත් පසුපස හඹා මගේ සිට පළාත මම පන්ති මම මගේ කාලය වැය මගින් සිසීලියා ලෙස මම ඉගෙන ඩිජිටල් නිර්මාණය, මම තවත් මිතුරන් ඇති.

මම අධ්යයනය දී දර්ශනය හම්බෝල්ට් විශ්ව සත්වෝද්යානය බර්ලින්. සාමාන්ය උස හා පෙනුම. මම හොයන්නේ පෙම්වතිය කවුද සමග ජීවත් විය හැකි, මා චීනයේ පසු මම උපාධි.

මම ද ඇය සමඟ ජීවත්, ඇය

About